Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO HÒM THƯ TỐ GIÁC BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

THÔNG BÁO HÒM THƯ TỐ GIÁC BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Mạo Khê, ngày 14  tháng 4  năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc công bố hòm thư điện tử tố giác bạo lực học đường

 

Thực hiện công văn số 597/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc "Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học";

Thực hiện công văn số 211/PGD&ĐT ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về việc "Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học";

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường Tiểu học Mạo Khê B, nhà trường xin được thông báo hòm thư điện tử tố giác bạo lực học đường như sau:

 

togiacbaoluchocduong@gmail.com

 

Nơi nhận:

- GVCN lớp;                                            

- Lưu Vt.

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                               (Đã ký)

 

                                   Hồ Thị Hương