Asset Publisher

Lịch phân công trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Lịch phân công trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

 

 
 
 

 

 

Số:  09  /TrTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Mạo Khê, ngày  10  tháng  2  năm 2015

 

DANH SÁCH CB-GV-NV TRỰC TẾT

 

        Thực hiện công văn số:81/PGD&ĐT ngày 5/2/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều V/v: Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Trường tiểu học Mạo Khê B báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của cán bộ, giáo viên và nhân viên như sau:

 

Stt

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

14/2/2015

(Tức 26 tháng chạp)

Lê Thị Tuyết Lan

P.Hiệu trưởng

0915822868

2

15/2/2015

(Tức 27 tháng chạp)

Trần Thị Bình

TPT đội

0984473376

3

16/2/2015

(Tức 28 tháng chạp)

Hồ Thị Hương

P.Hiệu trưởng

0904960158

4

17/2/2015

(Tức 29 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt

Đặng Thị Thủy

Hiệu trưởng

CTC đoàn

0988642886

0965666209

5

18/2/2015

(Tức 30 tháng chạp)

Hồ Thị Hương

P.Hiệu trưởng

0904960158

6

19/2/2015

(Tức mùng 1 tết)

Phạm Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0988642886

7

20/2/2015

(Tức mùng 2 tết)

Trần Thị Bình

TPT đội

0984473376

8

21/2/2015

(Tức mùng 3 tết)

Hồ Thị Hương

P.Hiệu trưởng

0904960158

9

22/2/2015

(Tức mùng 4 tết)

Hồ Thị Hương

P.Hiệu trưởng

0904960158

10

23/2/2015

(Tức mùng 5 tết)

Lê Thị Tuyết Lan

P.Hiệu trưởng

0915822868

11

24/2/2015

(Tức mùng 6 tết)

Phạm Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

0988642886

12

25/2/2015

(Tức mùng 7 tết)

Lê Thị Tuyết Lan

P.Hiệu trưởng

0915822868

13

26/2/2015

(Tức mùng 8 tết)

Đặng Thị Thủy

CTC đoàn

0965666209

14

27/2/2015

(Tức mùng 9 tết)

Đặng Thị Thủy

CTC đoàn

0965666209

15

28/2/2015

(Tức mùng 10 tết)

Đinh Thị Kim Cúc

Giáo viên

0915535212

16

01/03/2015

(Tức mùng 11 tết)

Đinh Thị Kim Cúc

Giáo viên

0915535212

 

Đồng chí Nguyễn Thủy – Hành chính trực công văn đến trong các ngày nghỉ tết và báo lại cho các đồng chí trưc trong ngày nghỉ để giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận

- Trang ttđt trường;

- Lưu vp.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Thị Nguyệt