Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Thời khóa biểu năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU

Năm học: 2018 - 2019

( Thực hiện từ 17/9/2018 đến 25/05/2019)

                Lớp 1A- Nguyễn Thị Phương Loan

  Buổi         Tiết          Thứ 2                 Thứ 3            Thứ 4            Thứ 5          Thứ 6

Sáng

1

Chào cờ

T.Anh NN

Tiếng Việt

Toán

Thủ công

2

Tiếng Việt

KN sống

Tiếng Việt

T.anh

BDAN

3

Tiếng Việt

Đọc sách

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Toán

Sinh hoạt sao

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

5

TNXH

 

 

 

 

Chiều

1

Âm nhạc

Tiếng Việt

TH Toán

TH T.Việt

TH Toán

2

Thể dục

Tiếng Việt

TH T.Việt

RLTT

Sinh hoạt

3

Mỹ thuật

Toán

Bồi dưỡng

BDMT

 

4

 

 

 

 

 

   Lớp 1B - Đặng Thị Thu

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

KN sống

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

T.Anh NN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

Đọc sách

Toán

Âm nhạc

BDÂN

 

4

Toán

Sinh hoạt sao

T.công

Toán

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

Bồi dưỡng

Tiếng Việt

TH Toán

TH T.V

TNXH

 

2

T.anh

Tiếng Việt

T.dục

TH Toán

Mỹ thuật

 

3

RLTT

Toán

BDMT

THTV

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                Lớp 1C - Nguyễn Thị Quyên

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Đọc sách

Tiếng Việt

Tiếng Việt

T.công

 

2

Tiếng Việt

KN sống

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ thuật

 

3

Tiếng Việt

T.Anh NN

Toán

Toán

Tiếng Việt

 

4

Toán

Sinh hoạt sao

TNXH

TH Toán

Tiếng Việt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

T.anh

Tiếng Việt

TH T.Việt

TH Toán

TH T.Việt

 

2

Âm nhạc

Tiếng Việt

Bồi dưỡng

BDAN

Sinh hoạt

 

3

T.dục

Toán

RLTT

BDMT

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                  Lớp 1D - Phạm Thị Tuyết Mai

 

 

Sáng

1

Chào cờ

KN sống

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

Đọc sách

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

Sinh hoạt sao

T.dục

Toán

Mỹ thuật

 

4

Toán

T.Anh NN

Toán

T.công

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

TNXH

Tiếng Việt

Bồi dưỡng

Âm nhạc

TH Toán

 

2

TH TV

Tiếng Việt

TH Toán

T.anh

BD MT

 

3

RLTT

Toán

TH T.Việt

BDAN

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1E-  Tô Thị Quỳnh Hoa

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

T.dục

Sinh hoạt

 

4

Toán

T.công

TNXH

Toán

Mỹ thuật

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

Bồi dưỡng

BD MT

TH Toán

T.Anh NN

T.anh

 

2

TH TV

Đọc sách

TH T.Việt

KN sống

Âm nhạc

 

3

RLTT

TH Toán

BDAN

Sinh hoạt sao

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                    Lớp 2A – Vũ Thu  Hằng

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Kể chuyện

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

 

2

Tập đọc

Chính tả

Luyện từ và câu

Tập viết

Toán

 

3

Tập đọc

Toán

Toán

T.công

Chính tả

 

4

Toán

TH Toán

Bồi dưỡng

TNXH

Sinh hoạt

 

5

Đạo Đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

T.Anh NN

T.dục

Thể dục

T.anh

Đọc sách

 

2

KN sống

Mỹ thuật

RLTT

BDAN

BDMT

 

3

Tin học

Âm nhạc

THTV

Sinh hoạt sao

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                    Lớp 2B – Vũ Thị Lan Anh

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Kể chuyện

Tập đọc

Âm nhạc

Tập làm văn

 

2

Tập đọc

Chính tả

Luyện từ và câu

Toán

Chính tả

 

3

Tập đọc

Toán

Toán

Tập viết

Toán

 

4

Toán

TH Toán

T. công

TNXH

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

KN sống

TH T.Việt

BDAN

T.anh

T.dục

 

2

T.Anh NN

RLTT

Đọc sách

Mỹ thuật

Bồi dưỡng

 

3

Tin học

Sinh hoạt sao

BDMT

T.dục

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                   Lớp 2C – Lâm Thị Xuân Anh

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Kể chuyện

T.anh

Toán

Tập làm văn

 

2

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

 

3

Tập đọc

Toán

Luyện từ và câu

Thủ công

Toán

 

4

Toán

Đạo đức

Toán

T.dục

Sinh hoạt

 

5

TNXH

 

 

 

 

 

Chiều

1

KN sống

TH Toán

Bồi dưỡng

BDAN

 

Âm nhạc

 

2

Tin học

TH T.Việt

RLTT

Bồi dưỡng MT

T.dục

 

3

T.Anh NN

Mỹ thuật

Đọc sách

Sinh hoạt sao

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                    Lớp 2D – Vũ Thị Kim Ngọc

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Luyện từ và câu

AN Toàn

 

2

Tập đọc

Kể chuyện

T.anh. Loan

Tập viết

Tập làm văn

 

3

Tập đọc

Chính tả

Toán

Toán

Toán

 

4

Toán

TNXH

Chính tả

Mỹ thuật

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

T. công

TH Toán

Bồi dưỡng MT

KN sống

BDÂN

 

2

Đọc sách

T.dục

RLTT

Tin học

Bồi dưỡng

 

3

Sinh hoạt sao

TH TV

T.dục

T.Anh NN

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                           

                    Lớp 3A – Đoàn Thị Họa My

 

 

Sáng

1

Chào cờ

T.Anh NN

T.anh

Thể dục

Tập làm văn

 

2

Tập đọc

Tin học

Luyện từ và câu

T.anh

Thể dục

 

3

Kể chuyện

Tin học

Toán

Toán

Toán

 

4

Toán

KN sống

Chính tả

Tập viết

Chính tả

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

TNXH

T.anh

AN.Toàn

T.công

Sinh hoạt

 

2

TH T.Việt

Tập đọc

T.anh

TNXH

TH Toán

 

3

Đọc sách

Toán

Mỹ thuật

 Sinh hoạt sao

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                  Lớp 3B – Nguyễn Thị Hương Thơm

 

Sáng

1

Chào cờ

Tin học

Â.nhạc

Toán

Tập làm văn

 

2

Tập đọc

T.Anh NN

Toán

Thể dục

Chính tả

 

3

Kể chuyện

KN sống

T.anh

M.Thuật

Toán

 

4

T.anh

Tin học

Chính tả

Luyện từ và câu

Sinh hoạt

 

5

Toán

 

 

 

 

 

Chiều

1

Đạo đức

Tập đọc

TNXH

Thể dục

T.anh

 

2

Thủ công

Toán

Đọc sách

TH TV

T.anh

 

3

TNXH

Tập viết

TH Toán

Sinh hoạt sao

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                     Lớp 3C – Nguyễn  Thị Khánh Hòa

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Tin học

Tập đọc

T.anh

Tập làm văn

 

2

Tập đọc

Tin học

T.anh

Toán

Chính tả

 

3

Kể chuyện

T.Anh NN

Toán

Luyện từ và câu

Toán

 

4

Toán

KN sống

Thủ công

Chính tả

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

Chiều

1

M.Thuật

Toán

T.anh

TNXH

TNXH

 

2

Thể dục

Tập viết

Thể dục

TH Toán

TH T.Việt.

 

3

Âm nhạc

T.anh

Đọc sách

Sinh hoạt sao

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                    Lớp 3D - Nguyễn Thị Nhì

 

 

Sáng

1

Chào cờ

KN sống

Tập đọc

Chính tả

T.dục

 

2

Tập đọc

Đọc sách

M.Thuật

Toán

Tập làm văn

 

3

Kể chuyện

Sinh hoạt sao

Toán

T.anh

Toán

 

4

Toán

T.Anh NN

Luyện từ câu

Tập viết

Sinh hoạt

 

5

T.anh

 

 

 

 

 

Chiều

1

T.công

Toán

TNXH

Đạo đức

TNXH

 

2

T.anh

T.anh

TH Toán

TH TV

Bồi dưỡng

 

3

T.dục

Chính tả

Âm nhạc

Bồi dưỡng

 

 

4

 

 

Tin học

 

Tin  học

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Lớp 4A – Lê Thị Minh Yến

 

 

Sáng

1

Chào cờ

T.dục

Tập đọc

T.anh

Tập làm văn

 

2

T.Anh NN

Kể chuyện

Tập làm văn

T.dục

Luyện từ và câu

 

3

Tin học

Luyện từ và câu

Toán

Toán

Toán

 

4

Tin học

Toán

M.Thuật

T.anh

Â.nhạc

 

5

KN sống

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Địa lý

Lịch sử

K.thuật

Sinh hoạt

 

2

Toán

Khoa học

T.anh

Khoa học

T.anh

 

3

Chính tả

Đạo đức

Đọc sách

Sinh hoạt đội

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                  Lớp 4B – Hoàng Thị Ngọc Hoàn

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Kể chuyện

Toán

Tập đọc

Luyện từ và câu

 

2

Tin học

Luyện từ và câu

Khoa học

Tập làm văn

Tập làm văn

 

3

T.Anh NN

Toán

T.anh

Toán

Toán

 

4

KN sống

T.anh

Lịch sử

Âm nhạc

Sinh hoạt

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Đạo đức

T.anh

Địa lý

T.anh

 

2

Chính tả

Thể dục

Mỹ thuật

Thể dục

Khoa học

 

3

Toán

Đọc sách

Kĩ thuật

Sinh hoạt đội

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

        

                   Lớp 4C – Phạm Thị Anh Thơm

 

Sáng

1

Chào cờ

Kể chuyện

Tập đọc

Luyện từ và câu

Toán

2

KN sống

Luyện từ và câu

Tập làm văn

Tập làm văn

Khoa học

3

Đọc sách

T.anh

Toán

Toán

Địa lý

4

T.Anh NN

Toán

T.anh

Lịch sử

Sinh hoạt

5

Sinh hoạt đội

 

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

.T.anh

Thể dục

Thể dục

THTV

2

Toán

Âm nhạc

Đạo đức

T.anh

TH Toán

3

Chính tả

Kĩ thuật

Khoa học

Mỹ thuật

 

4

 

 

 

Tin học

Tin học

5

 

 

 

 

 

 

                   Lớp 4D  - Nguyễn Thị Giang

 

 

Sáng

1

Chào cờ

T.anh

Tập đọc

Thể dục

Luyện từ và câu

 

2

KN sống

 

T.anh

Kể chuyện

Tập làm văn

Tập làm văn

 

3

Đọc sách

Luyện từ và câu

Toán

T.anh

Toán

 

4

Sinh hoạt đội

Toán

Khoa học

Toán

Sinh hoạt

 

5

T.Anh NN

Tin học

Tin học

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Mỹ thuật

THTV

Đạo đức

Khoa học

 

2

Chính tả

T.anh

ÂN. Toàn

TH Toán

Lịch sử

 

3

Toán

Thể dục

Địa lý

K.thuật

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Lớp 4E - Đinh Thị Hòa

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Kể chuyện

Thể dục

Tập làm văn

Luyện từ và câu

 

2

Tập đọc

Luyện từ và câu

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

 

3

Chính tả

Toán

Toán

Lịch sử

Toán

 

4

Toán

Địa lý

T.anh

T.anh

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

Tin học

 

 

 

 

 

Chiều

1

Thể dục

Âm nhạc

Khoa học

KN sống

Khoa học

 

2

Mỹ thuật

K.thuật

Đọc sách

T.Anh NN

Bồi dưỡng

 

3

T.anh

TH Toán

T.anh

Sinh hoạt đội

 

 

4

 

 

 

Tin học

 

 

 

                   Lớp 5A – Vũ Thị Kiều Hưng

 

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Toán

Toán

T.anh

2

Đọc sách

Tiếng Việt

T.anh

Khoa học

Tiếng Việt

3

T.Anh NN

T.dục

Tiếng Việt

Lịch sử

Tiếng Việt

4

KN sống

Toán

Tiếng Việt

GD lối sống

Toán

5

Sinh hoạt đội

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng Việt

Địa lý

Mỹ thuật

K.thuật

Khoa học

2

Tiếng Việt

Bồi dưỡng

T.anh

Âm nhạc

Sinh hoạt

3

Toán

GD lối sống

T.anh

T.dục

 

4

 

Tin học

Tin học

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                    Lớp 5B – Đặng Thị Hải Ly

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2

KN sống

T.dục

Tiếng Việt

Mỹ thuật

Tiếng Việt

3

Đọc sách

Tiếng Việt

Toán

T.anh

Toán

4

T.Anh NN

Tiếng Việt

GD lối sống

Lịch sử

Sinh hoạt

5

Sinh hoạt đội

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng Việt

T.anh

T.anh

GD lối sống

Địa lý

2

Tiếng Việt

Kĩ thuật

Âm nhạc

Bồi dưỡng

Khoa học

3

Toán

Khoa học

T.dục

T.anh

 

4

 

 

 

Tin học

Tin học

5

 

 

 

 

 

 

                 Lớp 5C - Đinh Thị Kim Cúc

 

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

2

T.Anh NN

Tiếng việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

T.anh

3

KN sống

Toán

Địa lý

T.dục

Tiếng việt

4

Đọc sách

GD lối sống

Toán

Toán

Sinh hoạt

5

Sinh hoạt đội

 

 

Tin học

Tin học

Chiều

1

Toán

T.dục

GD lối sống

Mỹ thuật

Khoa học

2

Tiếng Việt

T.anh

Khoa học

K.thuật

Bồi dưỡng

3

T.anh

T.anh

Lịch sử

Âm nhạc

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                 Lớp 5D - Trần Thị Thúy Mai

 

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng Việt

T.anh

Toán

Tiếng Việt

2

Đọc sách

Tiếng Việt

T.dục

Tiếng việt

Toán

3

KN sống

Toán

Toán

Tiếng việt

T.anh

4

Sinh hoạt đội

T.dục

Tiếng Việt

T.anh

Sinh hoạt

5

T.Anh NN

 

 

 

 

Chiều

1

Toán

GD lối sống

Âm nhạc

K.thuật

Mỹ thuật

2

Tiếng Việt

Lịch sử

Khoa học

GD lối sống

T.anh

3

Tiếng Việt

Bồi dưỡng

Địa lý

Khoa học

 

4

 

Tin học

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Người lập 

                                                     ( Đã ký)

                                                     Hồ Thị Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất