Phân công chuyên môn năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                       PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

                                                                               Năm học 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

 

TC

ĐH

 

1

Nguyễn Lan

Hương

19/11/1974

 

 

x

Hiệu trưởng

2 tiết

 

 

2

Hồ Thị

Hương

18/05/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 

 

3

Lê Thị Tuyết

Lan

8/12/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 

 

4

Nguyễn T.Phương

Loan

20/09/1988

 

x

 

CN lớp  1

19 tiết

 TTP tổ 1

 

5

Đặng Thị 

Thu

09/07/1987

 

x

 

CN lớp 1

17 tiết

TT tổ 1

 

6

Nguyễn Thị 

Quyên

06/02/1969

 

x

 

CN lớp 2

20 tiết

 

 

7

Vũ Thị Kiều 

Hưng

17/06/1977

 

x

 

CN lớp 5

20 tiết

 

 

8

Vũ Thị Lan 

Anh

23/06/1978

 

 

x

CN lớp 2

20 tiết

 

 

9

Đinh Thị Kim 

Cúc

20/12/1980

 

x

 

CN lớp 5

17  tiết

TT tổ 4+5

 

10

Vũ Thị Kim 

Ngọc

24/08/1979

 

x

 

CN lớp 2

17 tiết

TT tổ 2+3

 

11

Đoàn Thị Họa

My

8/9/1990

 

 

x

CN  lớp 3

20 Tiết

 

 

12

Lâm Thị Xuân

Anh

25/6/1988

 

 

x

CN lớp 2

20 Tiết

 

 

13

Vũ Thu 

Hằng

22/1/1987

 

 

x

CN lớp 2

20 tiết

 

 

14

Lê Thị Minh 

Yến

31/08/1978

 

 

x

CN lớp 4

20 tiết

 

 

15

Phạm Thị Anh

Thơm

15/10/1979

 

 

x

CN lớp 4

19 tiết

 Tổ phó tổ 4,5

 

16

Trần Thị Thuý 

Mai

20/04/1979

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

 

 

17

Bùi Văn 

Sơn

18/08/1960

 

x

 

Thể dục

22 tiết

 

 

18

Trần Thị 

Bình

28/09/1970

 

x

 

 Nhạc

4 tiết

TPT Đội

 

19

Đặng Lệ

Thủy

13/05/1977

 

 

x

Tiếng anh

21 tiết

BCHCĐ

 

20

Nguyễn T.Phương

Loan

23/07/1979

 

 

x

Tiếng anh

19 tiết

CTC.Đoàn

 

21

Nguyễn T.Minh

Phương

17/07/1984

 

 

x

Tiếng anh

21 tiết

TT ND

 

22

Đinh Thị

Hòa

12/8/1983

 

 

 

CN  lớp 4

20 tiết

 

 

23

Ngô Thị Thanh 

Nga

09/03/1984

 

x

 

Mỹ thuật

22 tiết

TKHĐ

 

24

Nguyễn Đình 

Toàn

16/03/1979

 

x

 

Âm nhạc

22 tiết

 

 

25

Đặng Thị Hải

Ly

11/12/1986

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

 

 

26

Nguyễn Thị Khánh

Hòa

10/2/1991

 

 

x

CN  lớp 3

19 tiết

Tổ phó tổ 2,3

GVHĐ

 

27

Nguyễn Thị

Giang

29/1/1988

 

 

x

CN  lớp 4

20 tiết

GVHĐ

 

28

Nguyễn Thị

Hiền

8/3/1988

 

 

x

TS

 

Nghỉ TS- GVHĐ

 

29

Hoàng Thị Ngọc

Hoàn

21/09/1979

 

 

x

CN lớp 4

20 tiết

 

 

30

Tô Thị Quỳnh 

Hoa

13/09/1975

 

 

x

CN lớp 1

20 tiết

 

 

31

Phạm Thị Tuyết 

Mai

02/06/1989

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

 

32

Phạm Thị  Minh

Hải

18/04/1984

 

 

x

 

HC - VT

 

 

 

33

Lưu Phương 

Thảo 

15/6/1989

 

x

 

Thư viện

 

 

 

34

Đặng Thị 

Xim

7/9/1981

 

 

x

Thiết bị

 

 

 

35

Vũ Thị

Hảo

13/4/1983

 

 

x

HC - YT

 

TT tổ HC

 

36

Nguyễn Thị Hương

Thơm

1/2/1985

 

 

 

x

CN lớp 3

20 tiết

GVHĐ

 

37

Nguyễn Thị

Nhì

8/3/1987

 

 

x

CN lớp 2

20 tiết

GVHĐ

 

38

Nguyễn Thị

Hoài

25/11/194

 

 

 

Thể dục

20 tiết

GVHĐ

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆUTRƯỞNG

 

 

                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                                    (đã ký)

                                                                                                       

 

                                                                                                                     Nguyễn Lan Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu