Phân công chuyên môn năm học 2019-2020


PHÒNG GD VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

 

TC

ĐH

 

1

Nguyễn Lan

Hương

19/11/1974

 

 

x

Hiệu trưởng

2 tiết

 CN lớp 5E

 

2

Hồ Thị

Hương

18/05/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 CN lớp 2D

 

3

Phạm Thị Tuyết

Mai

02/06/1989

 

x

 

CN lớp 1A

19 tiết

Tổ phó tổ 1

 

4

Đặng Thị

Thu

09/07/1987

 

x

 

CN lớp 1B

17 tiết

TT tổ 1

 

5

Nguyễn T.Phương

Loan

20/09/1988

 

x

 

CN lớp  1C

20 tiết

 

 

6

Tô Thị Quỳnh

Hoa

13/09/1975

 

 

x

CN lớp 1D

20 tiết

 

 

7

Đinh Thị

Hòa

12/8/1983

 

 

 

CN  lớp 2A

20 tiết

 

 

8

Nguyễn Thị Khánh

Hòa

10/2/1991

 

 

x

CN  lớp 2B

19 tiết

Tổ phó tổ 2,3

 

9

Nguyễn Thị

Quyên

06/02/1969

 

x

 

CN lớp 2C

20 tiết

 

 

10

Nguyễn Thị

Hiền

8/3/1988

 

 

x

CN  lớp 2E

20 tiết

 

 

11

Vũ Thu

Hằng

22/1/1987

 

 

x

CN lớp 3A

20 tiết

 

 

12

Vũ Thị Lan

Anh

23/06/1978

 

 

x

CN lớp 3B

20 tiết

 

 

13

Nguyễn Thị Hương

Thơm

1/2/1985

 

x

 

CN lớp 3C

20 tiết

 

 

14

Vũ Thị Kim

Ngọc

24/08/1979

 

x

 

CN lớp 3D

17 tiết

TT tổ 2+3

 

15

Đoàn Thị Họa

My

8/9/1990

 

 

x

CN  lớp 4A

20 Tiết

 

 

16

Lê Thị Minh

Yến

31/08/1978

 

 

x

CN lớp 4B

20 tiết

 

 

17

Vũ Thị Kiều 

Hưng

17/06/1977

 

x

 

CN lớp 4C

19 tiết

Tổ phó tổ 4,5

 

18

Trần Thị Thuý

Mai

20/04/1979

 

 

x

CN lớp 4D

20 tiết

 

 

19

Đinh Thị Kim 

Cúc

20/12/1980

 

x

 

CN lớp 5A

17  tiết

TT tổ 4+5

 

20

Hoàng Thị Ngọc

Hoàn

21/09/1979

 

 

x

CN lớp 5B

20 tiết

 

 

21

Phạm Thị Anh

Thơm

15/10/1979

 

 

x

CN lớp 5C

20 tiết

 

 

22

Đặng Thị Hải

Ly

11/12/1986

 

 

x

CN lớp 5D

20 tiết

 

 

23

Trần Thị

Bình

28/09/1970

 

x

 

 Nhạc 5A, 5B

2 tiết

TPT Đội

 

24

Đặng Lệ

Thủy

13/05/1977

 

 

x

Tiếng anh 1A, 1B, 2E, khối 3.

21 tiết

BCHCĐ

 

25

Nguyễn T.Phương

Loan

23/07/1979

 

 

x

Tiếng anh khối 5, 1D, 2A

19 tiết

CTC.Đoàn

 

26

Nguyễn T.Minh

Phương

17/07/1984

 

 

x

Tiếng anh khối 4, 1C, 2C, 2B, 2D.

21 tiết

TT ND

 

27

Bùi Văn 

Sơn

18/08/1960

 

x

 

Thể dục khối 4,5 và 1A, 3A, 3B

21 tiết

 

 

28

Ngô Thị Thanh

Nga

09/03/1984

 

x

 

Mỹ thuật khối 1 đến khối 5

21 tiết

TKHĐ

 

29

Nguyễn Đình

Toàn

16/03/1979

 

x

 

Âm nhạc khối 1 đến khối 4, 5C, 5D

21 tiết

 

 

30

Lâm Thị Xuân

Anh

25/6/1988

 

 

x

 

 

Nghỉ TS                                                

 

31

Nguyễn Thị

Nhì

8/3/1987

 

 

 

 

 

Nghỉ TS

 

32

Nguyễn Thị

Giang

29/1/1988

 

 

x

 

 

Nghỉ TS

 

33

Phạm Thị  Minh

Hải

18/04/1984

x

 

 

 

 

 

 

34

Đặng Thị

Xim

7/9/1981

 

 

x

Kế toán

 

 

 

35

Nguyễn Thị

Duyên

14/01/1985

 

 

ĐH

Hành chính

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mạo Khê, ngày 30 tháng 08  năm 2019

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Lan Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu