PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NGÀY 25/8/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2011-2012  
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn                           năm học 2011-2012 Kiêm nhiệm Tổng số tiết/tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Phạm Thị  Nguyệt 25/08/1969     x Đại học tiểu học Hiệu trưởng   2 tiết  
2 Ngô Thị Ninh 07/10/1978     x Đại học tiểu học P.hiệu trưởng   4 tiết  
3 Tô Thị Quỳnh  Hoa 13/09/1975     x Đại học tiểu học CN lớp 1 TT tổ 1 20 tiết  
4 Bùi Thị  02/06/1961   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 1   20 tiết  
5 Nguyễn Thị  Quyên 06/02/1969   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 1   20 tiết  
6 Đặng Thị  Thu 09/07/1987   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 1   20 tiết  
7 Vũ Thị  Hằng 22/01/1987   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 2   20 tiết  
8 Vũ Thị Kim  Ngọc 24/08/1979   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 2   20 tiết  
9 Trần Thị Thuý  Mai 20/04/1979     x Đại học tiểu học CN lớp 2 BTĐ TN 20 tiết  
10 Trần Thị Dàn 18/01/1958   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 3   20 tiết  
11 Ngô Tuyết  Lan 12/11/1960   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 3   20 tiết  
12 Mạc Thị  Hồng 10/02/1972     x Đại học tiểu học CN lớp 3 TT tổ 2-3 20 tiết  
13 Vũ Thị Kiều  Hưng 17/06/1977   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 3   20 tiết  
14 Phạm Thị Hương  Dịu 18/01/1985     x Đại học tiểu học CN lớp 4 TT tổ 4-5 20 tiết  
15 Đinh Thị Kim  Cúc 20/12/1980   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 4   20 tiết  
16 Vũ Thị Lan  Anh 23/06/1978     x Đại học tiểu học CN lớp 4   20 tiết  
17 Hoàng Văn  Dương 18/11/1977   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 5   20 tiết  
18 Hoàng Thị Ngọc Hoàn 21/09/1979     x Đại học tiểu học CN lớp 5   20 tiết  
19 Lê Thị Minh  Yến 31/08/1978     x Đại học tiểu học CN lớp 5   20 tiết  
20 Ngô Thị Thanh  Nga 09/03/1984   x   Cao đẳng tiểu học Mỹ thuật   23 tiết  
21 Trần Thị  Bình 28/09/1970   x   Cao đẳng tiểu học Nhạc TPT Đội 7 tiết  
22 Bùi Văn  Sơn 18/08/1960   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
23 Đoàn Thị Thanh  Mai 04/10/1959   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
24 Đặng Thị Hải  Ly 11/12/1986   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
25 Nguyễn T.Phương Loan Loan 20/09/1988   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
26 Đặng Lệ Thủy 13/05/1977     x Đại học Tiếng anh Tiếng anh CTC.Đoàn 23 tiết  
27 Nguyễn T.Phương Loan Loan 23/07/1979     x Đại học Tiếng anh Tiếng anh   23 tiết  
28 Ngô Thị  Điệp 25/04/1958   x   Cao đẳng tiểu học Thư viện   4 tiết  
29 Nguyễn T.Minh Phương Phương 17/07/1984     x Đại học Tiếng anh Tiếng anh   23 tiết  
30 Phạm Thị Anh Thơm 15/10/1979     x Đại học tiểu học Dạy buổi 2   24 tiết  
31 Phạm Thị Tuyết  Mai 02/06/1989   x   Cao đẳng tiểu học Giáo viên   25 tiết  
32 Đỗ Thị  Hiền 26/04/1987 x     Trung học kế toán Kế toán      
33 Nguyễn Thị  Thủy 28/04/1984   x   Cao đẳng tin học Hành chính TT tổ HC    
34 Lưu Phương  Thảo  15/6/1989   x   Cao đẳng kế toán Hành chính      
                       
                       
              TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG      
                     
              (Đã ký)      
                       
                       
                       
              Phạm Thị Nguyệt      


Các thông tin khác: