PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NGÀY 1 - 10 - 2012

 

Năm học 2012-2013

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Nhiệm vụ được phân công

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Phạm Thị

Nguyệt

8/25/1969

 

 

x

Đại học tiểu học

Hiệu trưởng

 

2 tiết

 

2

Ngô Thị

Ninh

10/7/1978

 

 

x

Đại học tiểu học

P.hiệu trưởng

 

4 tiết

 

3

Tô Thị Quỳnh

Hoa

9/13/1975

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 1

TT tổ 1

17 tiết

 

4

Bùi Thị

6/2/1961

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

5

Nguyễn Thị

Quyên

2/6/1969

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

6

Nguyễn T.Phương

Loan

9/20/1988

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

7

Vũ Thị Kiều

Hưng

6/17/1977

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

8

Vũ Thị

Hằng

1/22/1987

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

9

Mạc Thị

Hồng

2/10/1972

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 2

TT tổ 2+3

17 tiết

 

10

Ngô Tuyết

Lan

11/12/1960

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

11

Phạm Thị Anh

Thơm

15/10/1979

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 3

 

24 tiết

 

12

Vũ Thị Kim

Ngọc

8/24/1979

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

 

13

Trần Thị Thuý

Mai

4/20/1979

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 3

BTĐ TN

20 tiết

 

14

Đinh Thị Kim

Cúc

12/20/1980

 

 

x

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 4

TT tổ 4+5

17 tiết

 

15

Đoàn Thị Thanh

Mai

10/4/1959

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 

16

Vũ Thị Lan

Anh

6/23/1978

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 

17

Đặng Thị Hải

Ly

12/11/1986

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 

18

Hoàng Văn

Dương

11/18/1977

 

 

x

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 5

 

20 tiết

 

19

Hoàng Thị Ngọc

Hoàn

9/21/1979

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 5

 

20 tiết

 

20

Lê Thị Minh

Yến

8/31/1978

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 5

 

20 tiết

 

 21  Trần Thị  Dàn      x    Cao đẳng tiểu học        Dạy buổi 2    23 tiết  

22

   Ngô Thị Thanh

Nga

3/9/1984

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Mỹ thuật

Thư ký HĐ

21 tiết

 

23

Trần Thị

Bình

9/28/1970

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Nhạc

TPT Đội

7 tiết

 

24

Bùi Văn

Sơn

8/18/1960

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Dạy buổi 2

 

23 tiết

 

25

Phạm Thị Hương

Dịu

1/18/1985

 

 

x

Đại học tiểu học

Dạy buổi 2

Nghỉ thai sản

 

 

26

Đặng Thị

Thu

7/9/1987

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Dạy buổi 2

 

23 tiết

 

27

Đặng Lệ

Thủy

5/13/1977

 

 

x

Đại học Tiếng anh

Tiếng anh

CTC.Đoàn

20 tiết

Viết tin

28

Nguyễn T.Phương

Loan

7/23/1979

 

 

x

Đại học Tiếng anh

Tiếng anh

 

23 tiết

 

29

Ngô Thị

Điệp

4/25/1958

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Thư viện

 

9tiết

 

30

Nguyễn T.Minh

Phương

7/17/1984

 

 

x

Đại học Tiếng anh

Tiếng anh

 

23 tiết

 

31

Phạm Thị Tuyết

Mai

6/2/1989

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Giáo viên

 

23 tiết

 

32

Đỗ Thị

Hiền

4/26/1987

x

 

 

Trung học kế toán

Kế toán

 

 

 

33

Nguyễn Thị

Thủy

4/28/1984

 

x

 

Cao đẳng tin học

Hành chính

TT tổ HC

 

 

34

Lưu Phương

Thảo

15/6/1989

 

x

 

Cao đẳng kế toán

Hành chính

 

 

 

35

Nguyễn Đình

Toàn

16/3/1979

 

 

x

Cao đẳng tiểu học

Giáo viên

 

23 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nguyệt