PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2012-2013  
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn                           năm học 2011-2012 Kiêm nhiệm Tổng số tiết/tuần Ghi chú
TC ĐH
1 Phạm Thị  Nguyệt 8/25/1969     x Đại học tiểu học Hiệu trưởng   2 tiết  
2 Ngô Thị Ninh 10/7/1977     x Đại học tiểu học P.hiệu trưởng   4 tiết  
3 Tô Thị Quỳnh  Hoa 9/13/1975     x Đại học tiểu học CN lớp 1 TT tổ 1 20 tiết  
4 Bùi Thị  6/2/1961   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 1   20 tiết  
5 Nguyễn Thị  Quyên 2/6/1969   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 1   20 tiết  
6 Đặng Thị  Thu 7/9/1987   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 1   20 tiết  
7 Vũ Thị  Hằng 1/22/1987   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 2   20 tiết  
8 Vũ Thị Kim  Ngọc 8/24/1979   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 2   20 tiết  
9 Trần Thị Thuý  Mai 4/20/1979     x Đại học tiểu học CN lớp 2 BTĐ TN 20 tiết  
10 Ngô Tuyết  Lan 11/12/1960   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 3   20 tiết  
11 Mạc Thị  Hồng 2/10/1972     x Đại học tiểu học CN lớp 3 TT tổ 2-3 20 tiết  
12 Vũ Thị Kiều  Hưng 6/17/1977   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 3   20 tiết  
13 Phạm Thị Hương  Dịu 1/18/1985     x Đại học tiểu học CN lớp 4 TT tổ 4-5 20 tiết  
14 Đinh Thị Kim  Cúc 12/20/1980   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 4   20 tiết  
15 Vũ Thị Lan  Anh 6/23/1978     x Đại học tiểu học CN lớp 4   20 tiết  
16 Hoàng Văn  Dương 11/18/1977   x   Cao đẳng tiểu học CN lớp 5   20 tiết  
17 Hoàng Thị Ngọc Hoàn 9/21/1979     x Đại học tiểu học CN lớp 5   20 tiết  
18 Lê Thị Minh  Yến 8/31/1978     x Đại học tiểu học CN lớp 5   20 tiết  
19 Ngô Thị Thanh  Nga 3/9/1984   x   Cao đẳng tiểu học Mỹ thuật   23 tiết  
20 Trần Thị  Bình 9/28/1970   x   Cao đẳng tiểu học Nhạc TPT Đội 7 tiết  
21 Bùi Văn  Sơn 8/18/1960   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
22 Đoàn Thị Thanh  Mai 10/4/1959   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
23 Đặng Thị Hải  Ly 12/11/1986   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
24 Nguyễn T.Phương Loan Loan 9/20/1988   x   Cao đẳng tiểu học Dạy buổi 2   23 tiết  
25 Đặng Lệ Thủy 5/13/1977     x Đại học Tiếng anh Tiếng anh CTC.Đoàn 23 tiết  
26 Nguyễn T.Phương Loan Loan 7/23/1979     x Đại học Tiếng anh Tiếng anh   23 tiết  
27 Ngô Thị  Điệp 4/25/1958   x   Cao đẳng tiểu học Thư viện   4 tiết  
28 Nguyễn T.Minh Phương Phương 7/17/1984     x Đại học Tiếng anh Tiếng anh   23 tiết  
29 Phạm Thị Anh Thơm 15/10/1979     x Đại học tiểu học Dạy buổi 2   24 tiết  
30 Phạm Thị Tuyết  Mai 6/2/1989   x   Cao đẳng tiểu học Giáo viên   25 tiết  
31 Đỗ Thị  Hiền 4/26/1987 x     Trung học kế toán Kế toán      
32 Nguyễn Thị  Thủy 4/28/1984   x   Cao đẳng tin học Hành chính TT tổ HC    
33 Lưu Phương  Thảo  15/6/1989   x   Cao đẳng kế toán Hành chính      
34 Nguyễn Đình  Toàn     x   Cao đẳng tiểu học Giáo viên   20 tiết  
                       
              TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG      
                     
              (Đã ký)      
                       
                       
                       
      f         Phạm Thị Nguyệt